O nás

Občianske združenie ProKultura Šenkvice neformálne vzniklo už v decembri 2018, kedy sa zišla skupinka aktívnych šenkvických kultúrnikov s úmyslom založiť občianske združenie, podporujúce rozvoj šenkvickej kultúry a šírenie osvety tak medzi občanmi obce Šenkvice, ako aj obyvateľmi regiónu či celého Slovenska.

Naše občianske združenie zastrešuje viaceré iniciatívy, medzi ktoré patrí Šenkvický okrášľovací spolok, Výbor pre publikačnú činnosť a ďalšie. Občania Šenkvíc sa radi zúčastňujú aktivít, pripravovaných členmi združenia – či už jednorazových (krsty kníh, revitalizácie zanedbaných miest v chotári, vernisáže výstav) alebo cyklických podujatí (Čaj o piatej s kronikárom, Susedská vychádzka).

A takéto ciele činnosti sme si stanovili :

 • rozvoj kultúrneho a spoločenského života v obci
 • rozvoj občianskeho a komunitného života v obci
 • integrácia nových občanov do miestnej spoločnosti
 • aktivity, rozvíjajúce občiansky rámec spolunažívania
 • práca s tunajšími amatérskymi či polo-amatérskymi umelcami
 • podiel na výchove a vzdelávaní detí a mládeže v duchu regionálnej výchovy, vlastivedy
 • publikačná a edičná činnosť, vydavateľská činnosť
 • vzdelávacia a poradenská činnosť, organizácia kurzov
 • podiel na reprezentácii obce vo sfére kultúry a cestovného ruchu
 • príprava zájazdov pre občanov Šenkvíc, príp. okolitých obcí a miest
 • zachovávanie kultúrneho a pamäťového dedičstva obce (hmotných i nehmotných foriem)
 • dokumentácia geografických pomerov, dejín obce a ľudovej kultúry
 • ekologické a environmentálne aktivity, zveľaďovanie životného prostredia
 • revitalizácia a údržba verejných priestranstiev či pietnych miest, pamätníkov
 • spolupráca s lokálnymi, regionálnymi, celoštátnymi či zahraničnými subjektmi
 • príprava propagačných letákov a iných promo-materiálov o Šenkviciach