Predseda

Martin Lukáč (1995)

Rodák zo severoslovenského Martina žije v Šenkviciach od roku 2003. Základnú školu vychodil v Šenkviciach a je absolventom francúzskeho bilingválneho gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave, ako aj bakalárskeho štúdia geografie, regionálneho rozvoja a európskej integrácie na bratislavskej Univerzite Komenského. V súčasnosti študuje v Prahe, a to : geografiu a regionálny rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity; históriu – všeobecné a komparatívne dejiny (s čiastočným zameraním na kultúrne dedičstvo) a etnológiu / sociokultúrnu antropológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.

Počas gymnaziálnych štúdií – už v priebehu roka 2011 – nastúpil ako pomocný kronikár obce do Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice. Bol nápomocný nielen pri organizovaní podujatí a celkovej činnosti strediska, ale aj Obecnej knižnice Gabriela Kolinoviča. V kultúrnom stredisku dobrovoľnícky napomáhal s organizáciou i koncepciou kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí až do konca roka 2014. Následne prešiel do aktívneho členstva v rámci Komisie kultúry a cestovného ruchu OZ (2014 – 2018), od roku 2018 do členstva v Komisii školstva OZ a napokon sa stal predsedom občianskeho združenia ProKultura Šenkvice.

Svoj voľný čas zasvätil i správe obecného múzea, komplexnému štúdiu dejín Šenkvíc a jeho prezentácii verejnosti, prostredníctvom článkov v obecnom časopise, ako aj regionálnych a celoslovenských periodikách. Na tunajšej základnej škole založil a niekoľko rokov viedol krúžok regionálnej výchovy.

Výskumu dejín a ,,kronikárčeniu“ sa venuje aj v rámci spolupráce s ďalšími šenkvickými spolkami či organizáciami. Dokumentuje pamäť obce Šenkvice zachytávaním rozhovorov s tunajšími pamätníkmi. Je držiteľom hlavnej ceny z 10. ročníka súťaže Slovenská kronika (2018), na ktorej zvíťazil v kategórii Kronika obce nad 1 000 obyvateľov s kronikou obce Šenkvice za kalendárny rok 2017.